Lokal utvecklingsplan

Här kan man så småningom läsa allt om Fårösundstraktens LUP. För tillfället finns här dokument under arbete.

Sammanfattning

Denna lokala utvecklingsplan för Fårösundstrakten är en produkt av de möten som har bedrivits genom Region Gotlands försorg med Malena Bendelin och de möten som hållits under två år inom ramen för Fårösunds Utveckling som bland annat har omfattat olika möten med företagare, Länsstyrelsen, Försvarsmakten, idrottsföreningar, politiker, Gotlandshem, Folkhögskolan och skolan för att nämna några. I alla dessa möten har det framkommit krav och behov som på ett eller annat sätt finns med i vår sammanställning. Det har dessutom inkommit mail och en rad enskilda möten med människor som bor i Fårösundstrakten. Många tankar från vårt rika föreningsliv i Fårösund. Alla dessa möten har vi på bästa sätt försökt att få ner i vår gemensamma Lokala utvecklingsplan. Vår ambition är att vi tillsammans har fått fatt i Fårösunds krav, behov och visioner för att göra Fårösundstrakten ännu mer attraktivt för boende, företagare och besökare.

Nuläget ger en avgränsning av Fårösundstrakten och att vi befinner oss i ett expansivt läge när det gäller nybyggnationer, men byggandet är idag i första hand tänkt som fritidsboende. Det finns ett underliggande hot om vi inte lyckas locka fler bofasta till Fårösundstrakten, i synnerhet unga vuxna och barnfamiljer. Risken är att vi tappar en del av servicen som finns idag.

Besökare: Vi har en starkt attraktionskraft på sommaren för Fårösundstrakten. Många dagsbesökare, önskvärt vore att kunna sprida ut besökarna över en längre period och att vi kan få fler som stannar längre. Vår attraktionskraft ligger mycket i den genuina naturupplevelsen här uppe på norr, den är värd att ta tid att uppleva. En intressant möjlighet finns att få fler besökare att upptäcka Fårösundstrakten som sin nya bostadsort.

Boende hel- och deltid: Det är viktigt att vi har en fungerande samhällsservice. Vi kallar det för hygienvärden, det är det som många upplever måste finnas för att kalla det ett fungerande samhälle. Till det har vi vad vi kallar profilvärden: det som utmärker platsen och skiljer den från andra. Naturens karaktär, fantastiskt boende, närheten mellan människor och att känna stolthet över orten. Här har vi en uppgift att jobba med att utveckla och behålla både hygien och profilvärdena. Man flyttar inte hit bara för att vi har en fantastisk ICA affär men man kommer hit för höga profilvärden.

Företagande: Det finns många små företag i Fårösundstrakten, många inom bygg och fastighetsservice. Vilka nya företag och entreprenörer tror vi kan att vi locka hit? Energisektorn kanske kan bli en ny intressant sektor att jobba med, inte minst tack vara att Campus Gotland satsar inom området och att staten via Energimyndigheten har pekat ut Gotland att vara ett pilotområde för att skapa ett framtida hållbart energisystem för Sverige, eller blir det filmskapandet eller blir det.

I den vision som vi samlats kring har vi bevarat befintliga och utvecklat nya profilvärden såväl som säkrat viktiga hygienvärden. Aktiviteterna i prioriterade åtgärdslistan syftar alla mot att förverkliga visionen.

Det finns fördjupningar inom de olika områdena i utvecklingsplanen och saknar du något så hör av dig. Uppföljning av planen skall ske på årlig basis.Tack för alla bidrag och ert engagemang


Fårösunds Utveckling