Ansökan platsutvecklingsstöd

Fårösunds Utveckling arbetar för att öka livskraften i hela Fårösundstrakten. I det ingår att förstärka en tydlig, attraktiv och gemensam bild av vår plats, både utåt mot omvärlden och inåt mot oss som redan har en närmare relation till platsen.  Efter framtagandet av Fårösundstraktens Lokala Utvecklingsplan (LUP) har Region Gotland bidragit med nära en miljon kronor för att stötta vårt utvecklingsarbete. I samråd med aktörer i trakten beslutades att en del av dessa pengar ska delas ut som ekonomiska bidrag eller lån till mindre projekt som stöttar utvecklingen av Fårösundstrakten i enlighet med vår LUP

Har du en bra idé?

Ansökanshandlingar för landsbygdsutvecklingsstöd


BAKGRUND

Region Gotland har tilldelat Fårösundsutveckling tillsammans med samarbetspartner 900 000 kr för lokal platsutveckling. Insatsens mål är att bland annat stärka lokal platsutveckling, attraktionskraft och det systematiska och strategiska utvecklingsarbetet – utifrån modellen, bo & leva, verka och besöka. Målsättningar från Region Gotland är ett förbättrat företagsklimat och ökat samarbete mellan Region Gotland, lokala utvecklingsaktörer och företagare.


Vem kan söka bidrag

Alla kan söka privat personer, föreningar och företagare i Fårösundstrakten


Kriterier för stöd 

• Att det bidrar till att utveckla Fårösundstrakten

• Att det stärker den lokala platsutvecklingen över tid

• Att det utvecklar Fårösundstrakten för boende, besökare eller företagare

• Att det finns en förankring i bygden

• Att det stöttar en hållbar utveckling


Bidragsintervall och hur utbetalning sker

• Stöd kan beviljas från 5000 kr upp till 50 000kr

• Stöd kan beviljas som räntefritt lån

• Stöd kan beviljas som bidrag eller lån

• Bidrag över 10 000 kr betalas ut i enligt projektplan


Sekretess

Inlämnade idéer behandlas konfidentiellt och inget får yppas om idén utanför styrelse och så vida inget annat är överenskommet.


Prövning och beslutsrätt

Prövning av inlämnat ärende görs av Fårösunds utvecklingsstyrelse.


Rapportering

Ett program för uppföljning och rapportering av projektet sätt i samband med utbetalningen. I de fall projektet inte följer planen kan utbetalningar avbrytas tills dessa att ny tidplan fastställts.


Ansökan

Nedan följer ett antal rubriker för som skall fyllas in för att kunna utvärdera er ansökan. Ansökan sänds till sekreteraren i Fårösunds utveckling som sänder en bekräftelse på att ansökan ha mottagits.


Formalia

• Förening, organisation som söker

• Namn till ansvarig

• E-post till kontaktperson

• Telefonnummer till kontaktperson

• Organisationsnummer förening/organisation/


Projektbeskrivning

• Rubrik på er ansökan

• Berätta fritt om era tankar om vad ni vill genomföra i ert projekt

• Vad vill ni uppnå med ert projekt. Syfte och mål. Ange mål på kort och lång sikt

• Vilken summa ni söker och varför den summan. Hur mycket ni bidrar med själv?

• För de projekt som söker mer än 10 000 kr vill vi ha en budget med preciserade delbelopp.